W sprawach o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (podobnie jak w przypadku innych szkód na osobie) Klientom szczególnie zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania. W kancelarii Obydziński Inkaso dobieramy odpowiednie metody działania – tak, by w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać dla Państwa zadośćuczynienie.

Konsekwentnie dążymy do tego by – na drodze polubownej lub poprzez postępowanie sądowe – zapewnić Klientowi odszkodowanie w wysokości odpowiedniej do poniesionej szkody. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której odszkodowanie przyznane przez Ubezpieczyciela jest zbyt niskie, jak i przypadków odmowy wypłaty jakiegokolwiek zadośćuczynienia.


p_osobie4